Stypendium socjalne

Procedura ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego

W jaki sposób należy ubiegać się o  przyznanie stypendium socjalnego?

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane.

 W celu złożenia wniosku należy:

  1. Zalogować się w systemie WISUS, zakładka ASIA,
  2. Wypełnić wniosek (skład rodziny, oświadczenie o dochodach, zaświadczenia, itp). Wykaz dokumentów i sposób dokumentowania znajduje się w Regulaminie świadczeń dla studentów,

Po zatwierdzeniu należy wniosek wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami / zaświadczeniami złożyć w Uczelnianym Centrum Obsługi Studentów.

UWAGA!

Studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528zł miesięcznie mają obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Zaświadczenie to musi być aktualne (tj. obejmować okres od roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie do dnia wydania zaświadczenia), aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.

Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

Po ustalonym terminie składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, zwoływana jest Wydziałowa Komisja Stypendialna.

Student po zalogowaniu się na swoje konto w systemie WISUS może śledzić historię wniosku (widoczne są wszystkie etapy pracy z wnioskiem).

Po wpisie, dokonanym przez Uczelniane Centrum Obsługi Studentów, że wniosek został zakwalifikowany do decyzji pozytywnej lub wniosek został zakwalifikowany do decyzji negatywnej należy oczekiwać pisemnej decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Decyzja ta jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego.

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku (w tym niekompletności)  student jest wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia pierwotnego wniosku. W przypadku  uzupełnienia tych braków po wyznaczonym terminie, wniosek o przyznanie stypendium rektora  pozostawia się bez rozpoznania, zaś za datę wpływu wniosku o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  uznaje się datę złożenia wymaganych uzupełnień. Jeżeli braki te nie zostaną uzupełnione wniosek o przyznanie świadczenia   pozostawia się bez rozpoznania.

Stypendium socjalne nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, za wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium socjalne student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Zobacz także

Do pobrania