Ubezpieczenie OC

Komunikat Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy, że oferowane przez Uczelnię ubezpieczenie OC jest  dobrowolnym ubezpieczeniem, które nie ma obligatoryjnego charakteru i decyzja o jego zakupie, a także potencjalny wybór firmy ubezpieczeniowej należy jedynie do studentów.

Choć ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe w sensie prawnym, może być wymagane w związku z realizacją praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych (szpitale, przychodnie, gabinety stomatologiczne). Stąd też pierwotny komunikat mógł sugerować obowiązkowy charakter ubezpieczenia oferowanego przez firmę obsługującą UMP.

Należy jednak zaznaczyć, że porozumienia Uczelni z instytucjami przyjmującymi studentów na praktyki, zawierają zapis o zobowiązaniu Uczelni do poinformowania studentów o konieczności posiadania ubezpieczenia OC.

Uczelnia nie dokonuje jednak weryfikacji, czy student ubezpieczenie OC posiada.

Ubezpieczenie OC chroni studentów głównie w zakresie odpowiedzialności za zniszczone przypadkowo mienie (np. uszkodzony sprzęt medyczny podczas praktyk). Dlatego jest ono rekomendowane, również z uwagi na szerszy zakres niż szkody rzeczowe wyrządzone w trakcie praktyk. Natomiast potencjalne szkody wyrządzone pacjentom, objęte są ochroną ubezpieczeniową podmiotów leczniczych.

Prof. dr hab. Andrzej Tykarski
REKTOR


W celu zapewnienia sprawnej realizacji praktyki zaleca się zawieranie ubezpieczenia OC studenta kierunków medycznych w ramach portalu polisa.med.pl. Studenci mają możliwość indywidualnego zawarcia ubezpieczenia logując się na stronie https://polisa.med.pl/ump  lub za pośrednictwem właściwego dziekanatu.

Zakres przedmiotowego ubezpieczenia jest szerszy niż szkody rzeczowe wyrządzone podczas praktyk studenckich i swoim zakresem obejmuje cały świat.

Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje m.in.

- szkody wyrządzone podczas odbywania praktyk studenckich

- szkody w mieniu szpitala/przychodni wyrządzone przez studenta, o ile będą one następstwem czynności medycznych

- szkody wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy

- szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa

- szkody wyrządzone osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona przez kogoś innego w sytuacji nagłej

- szkody w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez między innymi organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów, koła studenckie

- szkody wyrządzone podczas wolontariatu

- szkody wynikłe z przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób zakaźnych

- zadośćuczynienia, do których zobowiązany będzie Ubezpieczony w następstwie naruszenia praw pacjenta (rozumianych zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) z sublimitem 50 000 zł

- szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentegowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych, jeśli powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami z sublimitem w wysokości sumy gwarancyjnej jednak nie wyższym niż 200 000 zł

Koszt ubezpieczenia w zależności od sumy ubezpieczenia przedstawia się następująco:

  1. Składka roczna: 25 zł
    Suma Ubezpieczenia: 50 000 zł
  2. Składka roczna: 40 zł
    Suma Ubezpieczenia: 100 000 zł
  3. Składka roczna: 60 zł
    Suma Ubezpieczenia: 200 000 zł