< Cofnij

Stypendia dla studentów na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Stypendium ma charakter finansowy i przyznawana jest na okres maksymalnie 18 miesięcy, tj. od dnia 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w maksymalnej wysokości 2000,00 złotych brutto miesięcznie.

Stypendium może zostać przyznane wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

Specjalizacjami priorytetowymi dla SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ - Szpital w Iłży, do odbycia których student może się zobowiązać składając wniosek są specjalizacje w dziedzinie:

Staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu zatrudnienia w SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ - Szpital w Iłży wymaganym do przepracowania w związku z przyznaniem stypendium.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.

Wniosek na druku zawartym w załączniku nr 1 wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia i realizacji umowy w sprawie stypendium, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia - należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Radomiu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 12 listopada 2021 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz stronach internetowych SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ - Szpital w Iłży oraz przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej.

Wypłatę stypendium poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, która określa warunki przyznania stypendium, zasady wypłaty, w tym okoliczności powodujące wstrzymani i wznowienie wypłaty stypendium oraz okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu pobranych kwot stypendium.

Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Załączniki:

Więcej informacji związanych z naborem wniosków znajdą Państwo na stronie Starostwa Powiatowego w Radomiu pod adresem: https://www.spradom.finn.pl/bipkod/27895648.