Kredyty

Kredyt na studia medyczne

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dot. kredytów na studia medyczne:

  1. Studenci odbywający studia niestacjonarne w języku polskim na kierunku lekarskim mogą ubiegać się o kredyt na pokrycie opłat za usługi edukacyjne na tych studiach –
  2. Maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne określona została w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia – link
  3. Do wniosku o kredyt składanego we właściwym banku należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez Uczelniane Centrum Obsługi Studenta
  4. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na zaświadczenia na adres: zaswiadczeniaucos@ump.edu.pl z tytułem maila: kredyt na studia medyczne
  5. Terminy i zasady składania wniosków określa rozporządzenie – link

 

Drodzy Studenci!

Zwracamy uwagę, że:

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2021.478)

 

Art. 103a ust. 12
Kredyt na studia medyczne jest udzielany kredytobiorcy na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż 6 lat.

Art. 103b ust. 2
Bank zaprzestaje wypłaty semestralnych transz kredytu na studia medyczne w przypadku:

1) skreślenia kredytobiorcy z listy studentów;

2) zmiany przez kredytobiorcę studiów na studia w języku obcym lub studia nieodpłatne;

3) zmiany przez kredytobiorcę kierunku studiów;

4) ukończenia przez kredytobiorcę studiów;

5) powzięcia informacji o poświadczeniu przez kredytobiorcę nieprawdy w umowie, o której mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym danych osobowych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 103a ust. 3, lub poświadczenia nieprawdy w zakresie informacji, o których mowa w pkt 1-4 lub ust. 3.

Art. 103b ust. 9 
Bank wypowiada umowę kredytu na studia medyczne i żąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia w przypadku powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, lub niedopełnienia przez kredytobiorcę obowiązku, o którym mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie.