Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie, o którym mowa art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie, o którym mowa art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 3. znaczący udział w projekcie badawczym, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w drodze konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielenie patentu na wynalazek lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 5. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
 6. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie naukowym o zasięgu międzynarodowym i o wysokim prestiżu, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 1. sportach olimpijskich albo paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:

  a) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

  b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata, c) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,

  d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,

  e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,

  f) miejsca, o którym mowa w b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

 2. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

a) uniwersjadzie,

b) akademickich mistrzostwach świata,

c) akademickich mistrzostwach Europy,

d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

 Osiągnięcia są dokumentowane w formie pisemnej lub graficznej, w szczególności w formie:

1)  w przypadku osiągnięć naukowych:

a) kopii stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), eISBN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), lub DOI – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (Digital Object Identifier),

b) oświadczeń współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu    naukowego    o    procentowym    wkładzie    autorskim    studenta w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa,

c) oświadczenia kierownika     projektu     badawczego    zawierającego     informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,

d) kopii programu     konferencji    naukowej    lub    materiału     pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich podmiotów,

e) oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu,

f) kopii dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,

g) oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w p oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia - w przypadku nagrody zespołowej

h) kopii dokumentu patentowego lub dokumentu potwierdzającego wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;

2) w przypadku osiągnięć sportowych:

oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego lub Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów uwzględnia się następujące kryteria:

1) w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:

a) monografii naukowej albo artykułu naukowego:

       – rodzaj i formę,

– procentowy wkład autorski,

– status i prestiż wydawcy,

– liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych lub           recenzowanych      materiałów      z      konferencji      międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt ustawy,

– innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł,

b) projektu badawczego:

       – pełnioną funkcję,

– okres uczestnictwa,

– liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowychlubpracrozwojowychlubwdrożeńwynikówdziałalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,

– prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,

– innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,

c)  konferencji naukowej:

– prestiż i zasięg,

– liczbę reprezentowanych uczelni,

– liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,

– innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,

– status organizatora,

d) konkursu:

– prestiż,

– uzyskane miejsce,

– procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,

–  liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów,

–  liczbę reprezentowanych uczelni i państw,

– status organizatora;

2) w przypadku osiągnięć sportowych:

a) miejsce uzyskane w zawodach,

b) rangę zawodów,

c) rodzaj rywalizacji,

d) kategorię wiekową,

e) udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową,

f) obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.

Zobacz także