Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Procedura ubiegania się o przyznanie dla osób niepełnosprawnych

W jaki sposób należy ubiegać się o  przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych ma prawo otrzymać student z tytułu niepełnosprawności.

W celu złożenia wniosku należy:

  1. Zalogować się w systemie WISUS, zakładka AKSON,
  2. Odpowiednio wypełnić wniosek
  3. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający lub inne równorzędne orzeczenie wydane przez uprawniony organ.
  4. Po zatwierdzeniu należy wniosek wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności) złożyć w Uczelnianym Centrum Obsługi Studentów.

Po ustalonym terminie składania wniosków (ogłaszanym corocznie Komunikatem Rektora) o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych , zwoływana jest Wydziałowa Komisja Stypendialna. Student po zalogowaniu się na swoje konto w systemie WISUS może śledzić historię wniosku (widoczne są wszystkie etapy pracy z wnioskiem).

Po wpisie dokonanym przez Uczelniane Centrum Obsługi Studentów, że wniosek został zakwalifikowany do decyzji pozytywnej lub wniosek został zakwalifikowany do decyzji negatywnej należy oczekiwać pisemnej decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Decyzja ta jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, za wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych

Pani dr Halina Bogusz z Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych przyjmuje studentów w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym w pok. 1037 - po uprzednim umówieniu terminu telefonicznie lub mailem.

BIURO ds. Osób niepełnosprawnych Coll Stomatologicum pok D_132 I piętro tel. 618547093 bon@ump.edu.pl kom 693 33 84 86

Zobacz także

Do pobrania