Stypendium Rektora

Procedura ubiegania się o przyznanie stypendium Rektora

Decyzją Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz JM Rektora stypendium jest przyznawane na poziomie 9% liczby studentów danego kierunku.

W jaki sposób należy ubiegać się o  przyznanie stypendium rektora?

Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora jest uzyskanie wymaganej średniej ocen za poprzedni rok akademicki lub posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych albo sportowych .

Stypendium Rektora może otrzymywać student, który:

  1. Zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem, oraz uzyskał z nich średnią ocen nie niższą niż 4.00.
  2. Zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem i legitymuje się osiągnięciami na polu naukowym, artystycznym lub sportowym na poziomie krajowym albo międzynarodowym
  3. Zaliczył pierwszy rok studiów (nie dotyczy studiów II stopnia)
  4. Został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Student, który chce ubiegać się o stypendium rektora, musi wypełnić wniosek znajdujący się w systemie internetowym Uniwersytetu WISUS w zakładce ASIA ( wniosku nie należy drukować do momentu pojawienia się informacji o jego zakwalifikowaniu do decyzji pozytywnej).

Średnią ocen, gdy nie wynika ona z indeksu elektronicznego, potwierdza UCOS (należy wniosek wydrukować i zanieść do UCOS – dotyczy studentów, którzy studia I stopnia ukończyli w UMP lub innej uczelni).

W przypadku posiadanych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych student załącza do wniosku on-line skany tych dokumentów.

Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie uniemożliwia ubieganie się o to świadczenie w danym roku akademickim.

Po ustalonym terminie składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwoływana jest Uczelniana Komisja Stypendialna.

Student po zalogowaniu się na swoje konto w systemie WISUS może śledzić historię wniosku (widoczne są wszystkie etapy pracy z wnioskiem).

Po wpisie, dokonanym przez Uczelniane Cenrum Obsługi Studentów, że wniosek został zakwalifikowany do decyzji pozytywnej Student ma obowiązek dostarczenia kopii dokumentów oraz przedłożenia oryginałów do wglądu w terminie 7 dni (wniosek, z załącznikami) do Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów.

Dostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest warunkiem otrzymania decyzji ostatecznej oraz dokonania przelewu stypendium na konto podane w systemie WISUS.

Decyzja ta jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Odwołanie od decyzji

Studenci, którzy otrzymają negatywną decyzję, mają możliwość złożenia wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki wymaga formy pisemnej oraz dołączenia do tego wniosku oryginału dokumentów. Odwołania złożone tylko w formie elektronicznej w systemie ASIA nie spełnijące tego wymogu. Konieczne jest dostarczenie wydrukowanego odwołania do Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów.

Zobacz także

Do pobrania