Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie Internetowej Uczelni w systemie WISUS w zakładce AKSON.

Występując o zapomogę student zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie tej formy pomocy.

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.

Student może ubiegać się o zapomogę nie później niż po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.

Wysokość zapomogi ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację studenta.

Zapomoga nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, za wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Zapomogę student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Zobacz także