Świadczenia z funduszu stypendialnego

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu określa tryb i warunki przyznawania świadczeń Funduszu Stypendialnego oraz zakwaterowania, warunki ustalania wysokości i terminów wypłat tych świadczeń oraz sposób ich wypłacania, sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta oraz tryb powołania i skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej.

Przepisy ww. regulaminu stosuje się odpowiednio do uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 (zgodnie z Art.281 ust.2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Uczestnicy szkoły doktorskiej mogą ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim - na zasadach i w trybie określonych w ww. Regulaminie.

Świadczeniami, o których mowa w Regulaminie są:

1) stypendium socjalne;

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3) stypendium rektora;

4) zapomoga.

Podstawą przyznania świadczeń funduszu stypendialnego jest wniosek doktoranta złożony na odpowiednim formularzu.

Wnioski składa się w Dziale Spraw Studenckich.

Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymywać ww. świadczenia w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy, nie dłużej jednak niż do ukończenia studiów (z wyjątkiem zapomogi). Wypłata świadczeń za miesiące październik i listopad następuje w listopadzie.

Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

 

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego progu otrzymywania stypendium socjalnego, wysokości stawek stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów UMP na rok akademicki 2019/2020 (do pobrania)

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może być przyznane uczestnikowi studiów doktoranckich będącemu w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium socjalne przyznawane jest uczestnikowi studiów doktoranckich w zależności od wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny doktoranta.

Przez dochód uzyskany przez uczestnika studiów doktoranckich rozumie się m.in. dochód uzyskany w związku z uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z art. 285 ust. 1 ustawy wprowadzającej ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w odniesieniu do uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać uczestnik studiów doktoranckich posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Stypendium rektora

Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora jest uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów oraz wymaganej średniej ocen za poprzedni rok akademicki lub posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych albo sportowych we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Uczestnik studiów doktoranckich składa wniosek w systemie on-line. Za poprawnie złożony wniosek przyjmuje się wniosek, który uzyskał status „złożony” w systemie internetowym. W przypadku posiadanych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uczestnik studiów doktoranckich załącza do wniosku skany dokumentów.

Uczestnik studiów doktoranckich ma obowiązek dostarczenia wniosku z kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia wraz z oryginałami w celu potwierdzenia zgodności kopii, w terminie 7 dni od daty ukazania się informacji w systemie internetowym Uczelni o zakwalifikowaniu wniosku do decyzji pozytywnej. Dostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest warunkiem wydania decyzji i wypłaty.

 

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać uczestnik studiów doktoranckich, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany udokumentować pogorszenie swojej sytuacji życiowej.

Przez trudną sytuację życiową należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, pożar, powódź, narodziny dziecka, itp.

Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

Uuczestnik studiów doktoranckich może ubiegać się o zapomogę nie później niż po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.