Uzyskanie dochodu

Tzw. "dochód uzyskany"

O "uzyskaniu dochodu" mówimy w dwóch przypadkach:

 1. uzyskanie w roku 2020: oznacza, że dochód pojawił się w trakcie roku 2020 nie był osiągany przez cały rok, np. umowa o pracę została zawarta od 1 marca 2020 r., co skutkuje tym, że kwota dochodu z roku 2020 będzie dzielona na 10 m-cy, a nie na 12 m-cy oraz
 2. uzyskanie po roku 2020 (oznacza to pojawienie się w roku 2021 nowego źródła dochodu (nowej umowy), którego nie było w 2020 r.

Przy czym termin "uzyskanie dochodu" jest specyficzną sytuacją (o każdym dochodzie w potocznym rozumieniu możemy powiedzieć, że jest uzyskany - w sensie: został uzyskany, osiągnięty, zaistniał, jednak przy ubieganiu się o stypendium socjalne o "uzyskaniu dochodu" mówimy tylko w określonej, zdefiniowanej sytuacji, w znaczeniu potocznym używane będzie określenie „osiągnięty”). Dochód, który występował przed rokiem 2020, przez cały rok 2020 i występuje nadal (źródło było i jest, np. trwa od dawna umowa o pracę) nie jest "dochodem uzyskanym"; obliczając miesięczny dochód danej osoby, należy roczną kwotę tego dochodu podzielić przez 12 m-cy.

"Dochód uzyskany" w roku 2020 - to dochód, który spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 1. Pojawił się (np. została zawarta umowa o pracę) w trakcie trwania roku 2020, po 01.01.2020 r.,
 2. Występuje w chwili obecnej (umowa trwa),
 3. Jego uzyskanie może być spowodowane wyłącznie:
  » zakończeniem urlopu wychowawczego;
  » uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych;
  » uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  » uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej;
  » rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia,
  » uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  » uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
  » uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  » uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego

Kwota dochodu, który spełnia te warunki (jest "dochodem uzyskanym" w roku 2020), będzie dzielona przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, a nie przez 12 m-cy.

Dochód, który nie spełnia powyższych warunków, nie jest "dochodem uzyskanym", jego kwota osiągnięta w roku 2020 będzie więc zawsze dzielona na 12 m-cy (np. kwota alimentów, które zaczęły wpływać od 01.09.2020 i wpływają do chwili obecnej).

"Dochód uzyskany" po roku 2020 - to dochód, który spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 1. pojawił się po roku 2020 (np. została zawarta umowa o pracę), nie występował w 2020 (np. umowa została zawarta 01.08.2020),
 2. występuje w chwili obecnej (umowa trwa),
 3. jego uzyskanie może być spowodowane wyłącznie:
  » zakończeniem urlopu wychowawczego,
  » uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
  » uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  » uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  » rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej),
  » uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
  » uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  » uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  » uzyskaniem stypendium doktoranckiego

Miesięczna kwota dochodu, który spełnia te warunki (jest „dochodem uzyskanym” po roku 2020), będzie dodana do kwoty miesięcznych dochodów danej osoby policzonych na podstawie roku 2020. Przy czym ma to być kwota za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło "uzyskanie dochodu" – np. umowa o pracę jest od 01.07.2021 r., więc miesiącem następującym po miesiącu uzyskania będzie sierpień i kwota netto za sierpień będzie kwotą "dochodu uzyskanego", o którą trzeba powiększyć średnie miesięczne dochody danej osoby z 2020 r.

UWAGA: Dochód, który pojawił się po roku 2020, ale nie występuje już w chwili obecnej nie jest„ dochodem uzyskanym”, takiego dochodu w ogóle nie uwzględnia się przy obliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby.

Zgłoszenie "uzyskania dochodu" w rodzinie jest obowiązkiem studenta.

M.in. następujące dochody nie mogą więc być ani "dochodami utraconymi" (trzeba je uwzględniać w wyliczeniach, mimo że już nie występują), ani "dochodami uzyskanymi" (nie należy ich uwzględniać w wyliczeniach, mimo że pojawiły się po 2020 r. i występują w chwili obecnej):

Na potrzeby wniosku o stypendium socjalne, obliczając miesięczny dochód danej osoby, cały jej dochód roczny z 2020 r. należy podzielić na 12 miesięcy, by otrzymać przeciętny miesięczny dochód, WYJĄTKIEM są sytuacje "utraty dochodu" lub "uzyskania dochodu.

Zobacz także