Wymagane dokumenty

 1. zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów lub ich braku członków rodziny, za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki na który składany jest wniosek, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 2. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej, wnioskodawcy i członków rodziny. W przypadku osób prowadzących działalnośc gospodarczą należy wykazać sposób opodatkowania a w przypadku działalności gospodarczej na zasadach ryczłtu ewidencjowanego lub karty podatkowej zaświadczenie musi zawierać zarówno wysokość przychodu jak i stawkę podatkową,
 3. zaświadczenie z ZUS o pełnej wysokości poniesionej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie zobowiązane są złożyć osoby, które w zaświadczeniu z urzędu skarbowego mają wykazany dochód.
 4. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku poprzedzającym rok akademicki na który składany jest wniosek, jeżeli osoby te rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 5. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który składany jest wniosek innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
 6. zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa / dziecka,
 7. zaświadczenie od uczącego się współmałżonka o uczęszczaniu do szkoły,
 8. dokument stwierdzający wiek rodzeństwa / dziecka do 7-go roku życia,
 9. orzeczenie sądu o wysokości alimentów otrzymywanych przez studenta i jego rodzeństwo/dziecko, wydane nie wcześniej niż przed 5 laty oraz pisemne oświadczenie, że jest to orzeczenie aktualnie obowiązujące co do wysokości alimentów,
 10. orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji rodziców studenta lub studenta,
 11. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który składany jest wniosek,
 12. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczaniu społecznym rolników.
 13. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528zł

Wydziałowa Komisja Stypendialna po obliczeniu dochodu na członka rodziny decyduje o przyznaniu stypendium lub stypendium o zwiększonej wysokości (m.in. z tytułu zamieszkania w domu studenckim).

Zobacz także