Dochody

Dochody w roku akademickim 2021/2022

Na potrzeby wniosku o stypendium socjalne, obliczając miesięczny dochód danej osoby, cały jej dochód roczny z 2020 r. należy podzielić na 12 miesięcy lub faktyczną ilość miesięcy, by otrzymać przeciętny miesięczny dochód, WYJĄTKIEM są sytuacje "utraty dochodu" lub "uzyskania dochodu".

 "Utrata dochodu" i "uzyskanie dochodu" - najogólniej mówiąc: służą aktualizacji wyliczeń opartych na roku 2020. W sytuacjach, gdy w momencie składania wniosku, w stosunku do roku 2020 zaszły zmiany w dochodach członków rodziny (brak obecnie źródła dochodu, które w 2020 r. występowało, czyli nastąpiła "utrata dochodu" lub pojawiło się nowe źródło dochodu, którego nie było w 2020 r., czyli nastąpiło "uzyskanie dochodu") - należy wyliczenia oparte na roku 2020 odpowiednio zweryfikować.

W przypadku utraty dochodu w roku 2020 lub po roku 2020, ustalając dochód danej osoby z roku 2020 - nie uwzględnia się dochodu utraconego: kwota osiągnięta w roku 2020 z tego źródła nie jest liczona (UWAGA: nie każdy rodzaj dochodu można traktować jako utracony)

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2020 należy dodać do dochodów miesięcznych danej osoby z roku 2020, kwotę uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (UWAGA: nie każdy rodzaj dochodu można traktować jako uzyskany!- patrz definicja uzyskania dochodu) - np. jeśli umowa o pracę została zawarta 1 lipca 2021 r. to kwotą "dochodu uzyskanego" będzie kwota wynagrodzenia netto za sierpień 2021 r.

Punktem odniesienia jest zawsze moment składania wniosku. Oznacza to, że np. jeśli ktoś z rodziny miał w roku 2021 od lutego do sierpnia dochód ze źródła, którego nie było w 2020 r. - nie jest to "dochód uzyskany". Taki dochód w ogóle nie będzie uwzględniany w wyliczeniach.

Do momentu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji przez komisję, student lub doktorant ma obowiązek zgłosić wszelkie zmiany w sytuacji materialnej rodziny ("dochód utracony" i "dochód uzyskany").

UWAGA!

Studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528zł miesięcznie mają obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Zaświadczenie to musi być aktualne (tj. obejmować okres od roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie do dnia wydania zaświadczenia), aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.

Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

Zobacz także