Dochody z gospodarstwa rolnego

Prezes GUS ogłasza corocznie we wrześniu na podstawie art. 18 ustawy  z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, z późn.zm.) wysokość przeciętnego dochodu z pracy  w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha w danym roku kalendarzowym.

Aby obliczyć dochód danej osoby z gospodarstwa rolnego na potrzeby wniosku o stypendium socjalne należy pomnożyć  ilość hektarów przeliczeniowych  z gospodarstwa (lub gospodarstw), które należą do tej osoby przez kwotę, która zostanie ogłoszona.
Uzyskany wynik będzie dochodem, który należy wpisać w oświadczenie o dochodach. Jeśli np. oboje rodzice są współwłaścicielami gospodarstwa  w równych częściach, każdy z rodziców powinien w swoim oświadczeniu wykazać połowę hektarów przeliczeniowych (a tym samym połowę dochodu z całego gospodarstwa).

Tylko obszar powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego jest uznawany za gospodarstwo rolne.
Właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych.

W gospodarstwach o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników opłaca KRUS. Natomiast w przypadku gospodarstw od 6 ha przeliczeniowych składkę opłaca rolnik.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3 819,00 zł (jest to dochód roczny).

Zobacz także