Stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia

Przepisy regulujące przyznanie stypendium ministra:

  1. art. 458 ust.2 pkt 1  ustawy z dnia 30 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.),
  2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. 2019.1600)

Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Stypendium może zostać przyznane studentowi, który:

  1. w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
  2. uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim

Wymogu, o którym mowa powyżej nie stosuje sie do studenta, który w roku złożenia wniosku został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Termin składania wniosków

Wnioski sklada się w UCOS w terminie do 29 października według wzoru opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia wraz z załącznikami oraz oświadczeniem o prawdziwości danych  oraz współautorstwie prac  (instrukcja składania wniosków).

Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni - student wypełnia wniosek ale decyzję o przedłożeniu go Ministrowi podejmuje Rektor.

Wnioski o przyznanie stypendium są rozpatrywane w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zostały złożone.

Maksymalna wysokośc stypendium nie może przekroczyć 17000zł, stypendium wypłaca się studentowi jednorazowo.

Zobacz także