Utrata dochodu

Tzw. "dochód utracony"

Utrata dochodu ma miejsce jeśli dany dochód występował w roku 2020 i nie występuje w chwili obecnej - został utracony w roku 2020 lub po roku 2020, co należy udokumentować. Tym samym kwota tego dochodu osiągnięta w roku 2020 nie jest uwzględniana przy obliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby. Jednak nie każdy dochód, mimo że przestał występować u danej osoby, można zgłosić jako "dochód utracony". Ważne jest co to był za dochód, z jakiego źródła, na jakiej podstawie został osiągnięty.

Utrata dochodu może być spowodowana wyłącznie:

  1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
  2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
  5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu;
  6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
  8. utratą świadczenia rodzicielskiego;
  9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  10. utratą stypendium doktoranckiego.

W związku z powyższym, nie można traktować jako "dochodu utraconego" np. dochodu z alimentów, jeśli osoba zobowiązana do ich płacenia żyje, dochodów z gospodarstwa rolnego, które zostało sprzedane. Mimo że dana osoba nie ma już w chwili obecnej tych dochodów - trzeba ich kwotę osiągniętą w roku 2020 uwzględnić przy obliczaniu miesięcznego dochodu. Natomiast jeśli np. dana osoba pracowała cały rok 2020 w firmie X na umowę zlecenie lub umowę o pracę, a umowa ta uległa zakończeniu w roku 2020 lub 2021 to dochód z 2020 roku nie jest uwzględniany w wyliczeniach, miesięczny dochód tej osoby wynosi 0 zł.

Zobacz także